2 Miksi julkaista avointa dataa?

Oppimistavoitteet: Tutustumme avoimen datan hyötyihin datan avaajan, hyödyntäjän ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.


Aineistoa täydentävä ja vapaaehtoisesti katsottavissa oleva puheenvuoro vuoden 2014 Avoin julkishallinnon data -mestarikurssilta.

Antti Rainio: Datan avaamisen positiiviset vaikutukset from Open Knowledge Finland on Vimeo.


Avoin data ei itsessään ole tavoite. Se on keino parantaa jokapäiväistä elämää ja ympäröivää maailmaa kehittämällä informaation luomisen, prosessoinnin sekä hyödyntämisen tapoja. Avoin data mahdollistaa tiedon pilkkomisen ja yhdistelemisen uusin tavoin, jolloin syntyy edelleen valtava määrä uutta tietoa.

Avoimen datan avulla alati lisääntyvä informaatio on yhä useamman saatavilla ja hyödynnettävissä. Se edistää tiedon käsittelyyn tarvittavien uusien ja innovatiivisten työkalujen, tekniikoiden ja prosessien kehittymistä.

Avoimella datalla voidaan esimerkiksi löytää työmatkan optimaalinen reitti, lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja löytää keinoja sen ehkäisemiseen, tai auttaa äänestäjiä vaaleissa löytämään itselleen sopivia ehdokkaita.

Datan avaamisen hyötyjä

Organisaatiosta, sen tehtävästä ja toimintakentästä riippuu, mitkä datan avaamisen hyödyt ovat sille merkityksellisiä. Mahdollisia hyötyjä on hyvä miettiä etukäteen, koska ne kannustavat avaamisessa eteenpäin.

Julkishallinnon datan avaamisella on ainakin seuraavanlaisia myönteisiä vaikutuksia:

  • Demokratia ja hallinnon läpinäkyvyys lisääntyvät.
  • Kansalaisten aktiivisuus ja osallistuminen kasvavat.
  • Yritykset ja kansalaiset kehittävät uusia innovaatioita ja palveluita.
  • Organisaatioiden toiminta tehostuu.

Demokratia ja hallinnon läpinäkyvyys lisääntyvät

Avoin data edistää avoimen tietoyhteiskunnan kehittymistä ja demokratian lujittumista esimerkiksi datajournalismin lisääntyessä. Datapohjainen journalismi tukee kansalaiskeskustelua, oppimista ja kriittisyyttä sekä ihmisten ymmärrystä ja lisää kiinnostusta demokratiaan. Julkisten datojen avaaminen lisää julkishallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä ja vähentää väärinkäytöksiä ja korruptiota, kun kansalaiset voivat nähdä datan, johon toiminta perustuu. Kun organisaatiot ja yhteisöt avaavat dataansa, niin henkilöstö, jäsenet tai sidosryhmät voivat ymmärtää toimintaa entistä paremmin. Läpinäkyvyys edistää julkishallinnon toiminnan tehostamista ja tulosvastuullisuutta. Se voi paljastaa, mitä toiminnassa voidaan parantaa, ja näin mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Näin voidaan kehittää entistä parempia palveluita ja lisätä kansalaisten tyytyväisyyttä.

Esimerkki: Helsingin kaupunginjohtaja kommentoi, että kaupungin tarkan talousdatan julkistaminen ohjaa käytäntöjä tarkemman rahankäytön suuntaan, mikä puolestaan tuottaa säästöjä noin 1–2 % kaupungin talouteen.

Esimerkki: Vuonna 2007 Kanadassa yksi maan historian suurimmista veropetoksista paljastui, mikä säästi valtiolta $3.2 miljardia. Toronton lähialueella paljastui hyväntekeväisyyssektorin analyysissa useita valehyväntekeväisyysjärjestöjä, joihin tehtyjen lahjoitusten perusteella oli usean vuoden aikana haettu yhteensä $3.2 miljardin edestä valheellisia verovähennyksiä. Jos järjestöjen verokuitit olisivat olleet avoimesti saatavilla, laiton toiminta olisi voinut herättää epäilyt jo aikaisemmin.

Demokratian ihannetilassa päätöksentekijät perustelevat päätöksiään avoimella tiedolla, jolloin kuka tahansa voi tarkistaa päätösten taustalla olevat oletukset. Kun poliittisen toiminnan taustalla oleva data ja sen hyödyntämistavat kerrotaan avoimesti, kansalaisten on nykyistä helpompi ymmärtää poliittisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Kansalaiset voisivat myös vaikuttaa päätöksiin nostamalla esiin asioita, joita löytävät dataa tarkastelemalla tai täydentämällä sitä jollain muulla avoimella datalla.

Esimerkki: Bangladeshissa rakennetaan parhaillaan sadoilla miljoonilla dollareilla viljasiiloja. Hankkeessa muun muassa parannetaan ruuanjakelua niin, että suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat todelliseen dataan.

Kansalaisten aktiivisuus ja osallistuminen kasvavat

Avoin data auttaa rakentamaan yhteiskuntaa, jossa kansalaiset eivät ainoastaan vastaanota tietoa vaan voivat luovasti käyttää ja hyödyntää sitä. Myönteinen yhteiskunnallinen kehitys edellyttää, että kansalaiset saavat riittävästi informaatiota voidakseen arvioida tehtyjen päätösten tarkoituksenmukaisuutta ja osallistua ympäristönsä toimintaan ja kehittämiseen. Esimerkiksi asuinkaupungin budjetti voi tuntua abstraktilta, mutta avatun budjettidatan visualisointi auttaa ymmärtämään, mihin verovarat käytetään.

Esimerkki: Suomen valtion budjetin visualisointi.

Kansalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen on toimivan demokratian elinehto. Datan avaaminen tukee julkishallinnon strategisia tavoitteita tarjota kansalaisille osallistumismahdollisuuksia. Datojen käyttäminen, muokkaaminen, analysointi, visualisointi sekä jakaminen edistävät uusien asioiden ymmärtämistä. Samalla kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa heitä ympäröivään maailmaan kasvavat. Kansalaiset voivat avoimen datan avulla kehittää demokratiaa tai yhteiskunnallista osallistumista edistäviä sovelluksia tai osallistua elinympäristönsä kehittämiseen.

Esimerkki: Open Cities Project on Kathmandussa vuodesta 2012 alkaen kerännyt joukkoistamalla karttadataa Open Street Maps -palveluun, jota on käytetty kaupungin julkisten ja yksityisten palveluiden kartoittamiseen ja suunnittelupäätöksiin.

Yritykset ja kansalaiset kehittävät uusia innovaatioita ja palveluita

Avoin data mahdollistaa uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen. Avoimen datan ja hyvien liiketoiminnallisten käytäntöjen avulla uusia ideoita voidaan kehittää ja testata. Uudet informaatiopohjaiset palvelut edistävät demokratiaa ja kansalaisten sivistystä sekä helpottavat jokapäiväistä arkea.

Monet uudet palvelut saavat kimmokkeen jostain arkielämän ongelmasta tai puutteesta. Avoimella datalla kuka tahansa ohjelmointitaitoinen voi luoda mobiilisovelluksia, jotka auttavat arjen ongelmissa: kertovat lähimpien kierrätyspisteiden tai julkisten vessojen sijainnin tai tiedottavat paikallisen ilman haitallisesta saastepitoisuudesta.

Datasta perittävät maksut voivat haitata erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Avattu data tarjoaa niille monia mahdollisuuksia, vaikka siitä ei suurta liiketoimintaa syntyisikään.

Olennaista on eri toimijoiden kuten yritysten, kansalaisten, järjestöjen ja julkisen sektorin uudenlainen yhteistyö, jossa näkemysten, kokemusten ja osaamisen kohtaamisesta syntyy uusia ideoita ja palveluita.

Esimerkki: Suomalainen Parkman-sovellus mahdollistaa parkkimaksujen maksamisen kännykällä. Jo ostettua aikaa voi lisätä napin painalluksella eikä tarvitse ensin käydä parkkimittarilla ja sitten viedä parkkilippua autolle. Sovellus hyödyntää GPS-paikkatietojen lisäksi kaupunkien pysäköintikartan tietoa maksuvyöhykkeistä.

Esimerkki: Veropuu on verkkopohjainen visualisointipalvelu, jonka avulla organisaatio voi havainnollisesti viestiä taloudestaan puu-metaforalla. Tulot muodostavat puunrungon, joka haarautuu menojen rahallisia määriä kuvaaviksi eripaksuisiksi puunoksiksi. Visualisointeja voi luoda Excel-taulukoista.

Esimerkki Havaijin osavaltion pääkaupungissa Honolulussa asukkaat voivat adoptoida jonkin kaupunkiin asennetuista tsunamihälyttimistä Adopt a Siren -hankkeessa. He ottavat vastuulleen adoptoimansa hälyttimen testausten kuuntelun ja mahdollisista vioista ilmoittamisen. Hälyttimen adoptoineet asukkaat saavat sähköpostitse tiedon tulevista testauksista ja voivat nimetä oman hälyttimensä. Sovelluksen mahdollisti Honolulun hälyttimien sijaintidatan julkaiseminen.


Aineistoa täydentävä ja vapaaehtoisesti katsottavissa oleva puheenvuoro vuoden 2014 Avoin julkishallinnon data -mestarikurssilta.

Ilkka Pirttimaa: Menestystarina Blindsquare-mobiilisovellus from Open Knowledge Finland on Vimeo.


Organisaatioiden toiminta tehostuu

Edellä todettiin, että samalla kun datan avaaminen edistää julkishallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä, se edistää myös toiminnan tehostamista ja tulosvastuullisuutta, kun tehottomat ja epätaloudelliset toimintatavat ja prosessit saadaan näkyviin. Samalla työntekijät saavat entistä paremman käsityksen organisaationsa taloudellisesta tilanteesta.

Datan avaaminen lisää kokonaisvaltaista ymmärrystä organisaation toiminnasta ja sen tavoitteista, kun organisaation toiminnassa kerätty informaatio ja sen käsittelyprosessit avataan tarkasteltaviksi. Avoimen datan myötä työntekijöiden ymmärrys oman organisaationsa prosesseista ja tietojärjestelmistä lisääntyy. Kun datan- ja tiedonhallinnan osaaminen kasvaa, niin tarjottujen palveluiden laatukin paranee.

Datan avaamisen myötä resursseja voi vapautua tuottavampiin työtehtäviin. Avoimet, määrämuotoiset verkossa julkaistut tietoaineistot voivat säästää kustannuksia poistamalla yksittäisten tietoaineistojen tilausten käsittelyn käytännössä kokonaan. Maksullisista tilauksista saadut tulot eivät välttämättä kata edes käsittelystä aiheutuvia työkuluja (esim. LSH: Making a big impact on a small budget). Maksuttomat tietoaineistot vähentävät myös hyödyntäjän kuluja ja helpottavat aineistoihin tutustumista ja nopeita kokeiluja, kun aineiston hankinta ei vaadi käsittelymaksuja ja -aikaa.

Tietojen avaaminen säästää kustannuksia vähentämällä tietopyyntöjen määrää. Julkishallinnon organisaatioiden datan avaamisen myötä kansalaiset voivat löytää tarvitsemansa tiedot verkosta itsenäisesti.

Esimerkki: Alankomaissa maan kouluja koskeva tieto on ollut aiemmin hankalasti saatavilla, kun vanhempien on pitänyt monista vaihtoehdoista valita lastensa tuleva koulu. Esimerkiksi koulujen arviointiraportit piti pyytää suoraan kouluilta. Kouludatan avaaminen ja sen pohjalta luodut työkalut ja sovellukset ovat tuoneet informaation koulusta entistä helpommin vanhemmille, joten heidän tarpeensa pyytää informaatiota suoraan kouluilta on vähentynyt.


Tiivistelmä

Julkishallinnon datan avaamisella on ainakin seuraavanlaisia myönteisiä vaikutuksia:

  • Demokratia ja hallinnon läpinäkyvyys lisääntyvät.
  • Kansalaisten aktiivisuus ja osallistuminen kasvavat.
  • Yritykset ja kansalaiset kehittävät uusia innovaatioita ja palveluita.
  • Organisaatioiden toiminta tehostuu.

Tehtävä 2. Datan avaamisen hyötyjä


Comments

comments powered by Disqus