Sanasto

 • API (API) = Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface, API) määrittelee, miten ohjelmisto tarjoaa tietoja tai palveluita sovelluksille tai muille tietojärjestelmille.

 • Avoin data (open data) = tietyn tahon tuottama tai sille kertynyt data, jota muut voivat eri tavoin käyttää maksutta ja luvallisesti uudelleen (ks. data)

 • Avoin lisenssi (open license) = Käyttölupa, joka sallii aineiston vapaan levittämisen, muokkauksen ja käytön, myös kaupalliseen tarkoituksiin.

 • Avoin rajapinta (open API) = Rajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja (esimerkiksi laatia rajapintaa hyödyntävän ohjelman ilman rajapinnan valmistajan erillistä hyväksyntää tai pakollisia lisenssimaksuja). Tämä edellyttää, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio on avoimesti saatavilla ja että rajapintaa voi vapaasti käyttää esimerkiksi omien sovellusten tekemiseksi ja niiden testaamiseksi. Avoimen rajapinnan käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä lupaa rajapinnan haltijalta tai kertoa etukäteen mihin tarkoitukseen aikoo rajapintaa käyttää.

 • Data (data) = tieto koneellisesti luettavassa, viestittävässä tai käsiteltävässä muodossa

 • Datablogi (data blog) = Verkossa oleva kirjoitus, joka esittelee avatun datan sekä sen käyttöehdot mahdollisimman informatiivisesti

 • Dataformaatti (data format) = Tiedostomuoto, johon dataa tallennetaan. Esimerkkejä: CSV, HTML.

 • Datakatalogi (data catalog) = Palvelu, jossa on kerättynä lukuisten avointen tietoaineistojen metadatat helposti haettavaan muotoon. Datakatalogissa ei yleensä ole itse tietoaineistoja (ks. dataportaali).

 • Dataportaali (data portal) = Palvelu, jossa on kerättynä lukuisia avoimia tietoaineistoja. Portaalissa säilytetään itse aineistot sekä niiden metadata helposti haettavassa muodossa.

 • Datavaranto (data resource, data pool) = ks. tietovaranto

 • Koneluettavuus (machine readability) = Aineiston ominaisuus, joka mahdollistaa sen sisällön käsittelyn ohjelmallisesti.

 • Metadata (metadata) = Tietoaineiston kuvailutiedot, yleensä koneluettavassa muodossa.

 • Ohjelmointirajapinta = ks. API

 • Portaali (portal) = ks. dataportaali

 • Rajapinta (interface) = tässä kontekstissa ks. API

 • Rakenteinen aineisto (structured data) = sähköinen aineisto, jossa aineiston osat ja niiden väliset suhteet ilmaistaan sovitulla tavalla

 • Skeema (schema) = Skeeman avulla voidaan esittää määrämuotoisesti esimerkiksi tietomalli. Skeema voi olla esimerkiksi XML–skeema.

 • Tietoaineisto (dataset; data set) = Tietovälineiden ja niihin tallennettujen tietojen muodostama kokonaisuus. Esimerkiksi yksittäinen taulukko tai luettelo.

 • Tietovaranto (information resource; information pool) = Looginen tietoaineistojen kokonaisuus, jota jokin taho hallinnoi.


Comments

comments powered by Disqus