Avoimuus liiketoiminnassa

Oppimistavoitteet: Tässä luvussa opitaan, miten avoimen datan liiketoimintamallit voidaan luokitella, miten avoimella datalla voidaan parantaa päätöksentekoa ja julkishallinnon toimintaa ja miten kumppanikoodarin avulla voidaan tehostaa uusien palveluiden kehittämistä.

Video. Datakoulu 27.3.2014 Ilkka Pirttimaa: Avoin data sovelluskehittäjän näkökulmasta (45 minuuttia)

Avoimen datan liiketoimintamallit

Datan avoimuus siirtää liiketoiminnan fokuksen datan myymisestä datan jalostamiseen ja lisäarvopalveluihin. Dataa kannattaa tarjota marginaalikustannuksilla hyötyjen maksimoimiseksi. Netissähän marginaalikustannukset ovat käytännössä nollassa. Julkishallinnon datassa uusi malli on selkeä: verovaroin rahoitettu julkishallinto kerää, tuottaa ja ylläpitää dataa toimintaansa varten. Yksityiset toimijat voivat rakentaa datasta erilaisia lisäarvopalveluita, jotka voivat olla maksuttomia tai kaupallisia tuotteita. Julkishallinto laatii dataansa perustason näkymät ja lakisääteiset palvelut, mutta uusien palveluiden kehittely voidaan jättää yksityissektorille.

Julkishallinnon rooli ei kuitenkaan jää vain datan tuottamiseen. Jotta avoimen datan jatkohyödyntäminen lähtisi kasvuun, hallitusten on otettava visionäärin rooli ja näytettävä tietä. Niiden on myös katalysoitava uusia jatkokäyttötapoja. Nämä molemmat roolit toteutuvat esimerkiksi rahoituksissa ja erilaisissa kilpailuissa. Julkishallinnossakin pitää ruveta käyttämään avattua dataa. Päätöksenteko ei voi enää perustua oletuksiin tai arveluihin vaan muiden hallinnonalojen avaamien tietoaineistojen tarkkaan analyysiin. Päätöksenteon on pohjauduttava näyttöön, mikä tekee päätöksistä entistä oikeampia, päätöksenteosta tehokkaampaa ja hallinnosta läpinäkyvämpää.

Avointa dataa hyödyntävät yksittäiset koodaajat voivat realistisesti rakentaa huippusuosittuja mobiilisovelluksia, verkkopalveluita ja visualisointeja, joille löytyy kysyntää ja asiakaskuntaa. Tällaisilla tuotteilla voi ansaita rahaa, mutta vähintään ne tuovat tekijälleen mainetta. Laadukkaasti rakennettu ja toimiva palvelu voidaan jopa ostaa julkishallinnon viralliseksi tuotteeksi.

Eri analyysien arviot avoimen datan talousvaikutuksista vaihtelevat, mutta niiden kaikkien mukaan avoin data vaikuttaa talouteen merkittävästi. Maailmanlaajuisesti puhutaan biljoonista dollareista vuosittain. Useat kansalliset tutkimukset ovat tunnistaneet merkittävää liiketoimintaa, joka perustuu tai hyötyy avoimesta datasta. Julkaistun datan jatkokäyttö ei toistaiseksi ole suoraan tuonut kovin merkittävää liikevaihtoa, mutta epäsuorat vaikutukset ovat valtavia.

Erilaiset avointa dataa hyödyntävät liiketoimintamallit voidaan kategorisoida seuraavasti:

  • Tuottajat tuottavat avointa dataa (tyypillisesti julkishallinto).

  • Kokoajat (aggregators) keräävät tietoaineistoja yhteen datakatalogeiksi tai dataportaaleiksi.

  • Kehittäjät (developers) tuottavat uusia sovelluksia kuluttaja- ja yritysmarkkinoille.

  • Jalostajat (enrichers) tuottavat avoimella datalla uusia näkökulmia ja palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman avointa dataa.

  • Mahdollistajat tarjoavat alustoja ja palveluita avoimen datan ympärillä.

Hakkerin palkkaaminen

Monet julkishallinnon ohjelmistoprojektit ovat kooltaan valtavia, mikä johtuu osittain vanhoista työtavoista, osittain vanhojen järjestelmien integrointitarpeesta. Avoin data helpottaa tätä, kun integrointia vanhojen järjestelmien kanssa ei välttämättä tarvita, jos data ja rajapinnat tarjotaan modernilla tavalla kenen tahansa käytettäviksi. Eri tietoja ja palveluita yhdistävä sovellus voidaan rakentaa moderneilla työkaluilla nopeasti ja ketterästi. Samassa ajassa, joka projektiryhmältä menee avoimen datan mahdollisuuksien miettimiseen, osaava ohjelmoija saattaa rakentaa tuoteideasta jo toimivan karun prototyypin.

Suurten organisaatioiden ohjelmistokehitysparadigmaa voi ravistella ja ketteröittää hankkimalla väliaikaisesti koodarin tai hakkerin tekemään tuoteideasta nopeasti prototyypin. Hakkeri voi auttaa datan avaamisessa tai uusien sovellusten tekemisessä. Eräs toimiva rekrytointimalli on kumppanikoodarit (fellows): Organisaatioon sijoitetaan osaava huippukoodari, jolla itsellään on intoa edistää juuri kyseisen organisaation toimintaa. Kumppanin palkka maksetaan organisaation ulkopuolelta, joten kyse ei ole palkkasuhteesta. Monesti kumppanikoodarit rahoittaa jokin hanke, Apps-kilpailu tai vastaava. Kumppanikoodarit raportoivat tekemisistään julkisesti ja laativat koodinsa avoimeksi, kenen tahansa käytettäväksi. Tällainen yhteistyö tuo yleensä positiivista näkyvyyttä, mainetta ja uusia sovelluksia kaikille osapuolille.

Paikalliset projektit ja rahoittajat

Verkostoituminen muiden samalla alalla toimijoiden kanssa on aina kannattavaa. Selvitä, mitä sosiaalisia verkostoja, säätiöitä ja muita rahoittajia, yrityshautomoita, kilpailuja sekä uusien sovellusten tarvitsijoita alueellasi on ja miten voisit parhaiten pitää niihin yhteyttä.

Suomessa keskeisin avoimen datan tuottajien ja hyödyntäjien verkosto on Open Knowledge Finland ry ja sen lukuisat työryhmät.

Tiivistelmä

Julkishallinto kerää toimintansa tueksi dataa, josta yksittäiset toimijat voivat rakentaa maksuttomia tai maksullisia tuotteita. Tulevaisuudessa päätöksenteko pohjautuu oletusten sijaan avointen tietoaineistojen analyysiin. Arviot avoimen datan talousvaikutuksista vaihtelevat, mutta maailmanlaajuisesti puhutaan biljoonista dollareista vuosittain. Avoimen datan liiketoimintamallit luokitellaan tuottajiin, kokoajiin, kehittäjiin, rikastajiin ja mahdollistajiin. Kumppanikoodari voi nopeuttaa laadittavan palvelun vaatimusten tarkentamista laatimalla ketterästi ja nopeasti tuoteideasta toimivan prototyypin. Verkostoituminen alan toimijoiden kanssa kannattaa.

Tehtävä

Tehtävä 13. Avoin data päätöksenteossa, verkostoissa ja sovelluksissa


Comments

comments powered by Disqus